Betingelser

» Vilkår & betingelser for salg, produksjon og utleie

Utleiebetingelser

Utleie og produksjonsbetingelser for OSLO LYD OG LYS
Avtale mellom Oslo Lyd og Lys (heretter kalt utleier) og Kunde/Arrangør/Oppdragsgiver (heretter kalt leietaker)

1
All utleie skjer, fritt Oslo Lyd og Lys sitt lager, Oslo. Besørger Oslo Lyd og Lys transport, tilkommer fraktkostnad. Leveres kun bakkeplan/trappefri 1. etg. Ved bæring/innlesing må dette særskilt avtales (vis ikke annet er avtalt).
2
Leietaker må være fylt 18 år ved leieperiodens begynnelse. Leietaker må med bringer gyldig legitimasjon (pass, bankkort, førerkort etc.) ved leveranse/henting av utstyr. Ved flere leietakere på kontrakt gjelder prinsippet «en for alle», alle for en til hele fakturabeløp, med eventuelle tilleggs fakturaer og kostnader i henhold til til diss betingelser er betalt.
3
Ved utleie til norske bedrifter kan kun den eller de personene med gyldig signatur på vegne av bedriften registrert i Brønnøysund registrene signere på vegne av bedrifter. Ved mislighold vil det hele ansvaret i henhold til disse betingelser stå i personen som bekrefter disse betingelsene.
4
Ved utleie til organisasjoner, lag, foreninger olg vil person(er) som bekrefter disse betingelsene stå ansvarlig for hele det økonomiske ansvaret herunder leiebeløp og evt. evt. tilleggs fakturaer uavhengig om person(er) har gyldig signatur på vegne av foreningen.
5
Leiebeløpet betales kontant ved leieperiodens begynnelse. For kunder med opplagt konto skal betaling finne sted (netto) 10 dager etter leieperiodens begynnelse. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved senere kjøp, om ikke avtalt spesielt. Fakturakunder bekrefter at et faktura gebyr kan tilkomme. Ved manglende eller mangelfull betaling kan utleier holde tilbake hele eller deler av utstyr/produksjonen uten krak på enstaving eller prisavslag
6
Utleier har ingen rett og tilbakebetale leie til leietaker om han/hun har selv kansellert arrangementet eller arrangementet har blitt avlyst/avsluttet på noen måte, uansett årsak.
7
Ved leie av fullproduksjon fra utleier kan leiekontrakten kun avbestilles p.g.a. force majeure, herunder brann, general streik, landesorg, naturkatastrofe og krig. Ved evt. Kontraktsbrudd fra arrangør side, skal Oslo Lyd og Lys ha erstattet sitt netto tap, dvs. leiebeløpet med fratrekk av i kontrakten ikke definerte, ikke påførte utgifter.
8
Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Ansvar for forsikring påhviler leietaker fra det forlater utleier til det returneres. Forøvrig er leietaker ene ansvarlig for all skade og tap som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak.
9
Tilbakelevert defekt utleieutstyr repareres av utleier, servicepartner eller importør, hvorpå reparasjonskostnaden, frakt og annet tap dekkers av leietaker. Utleier gis rett til å kondemnere defekt utleieutstyr, dette selges til leietaker for veiledende nypris eks. mva. Leietaker vill bli økonomisk belastet for tap den tiden utstyret er ute av funksjonalitet.
10
Utleier har intet ansvar for tap leietaker som følge av feil som har oppstått på gjenstanden mens disse er i leietagers varetekt. Skulle det være feil på utstyret ved leie periodens start skal utleier gis tid til å skaffe til veie erstatningsprodukt. Leietaker kan ikke kreve refundering av leiebeløp utover den forholdsmessige del av leiesummen.
11
Ved utleie som ikke er full produksjon, herunder alt mannskap levert av utleier. Plikter leietaker seg til og sette tilbake utstyr i de transportkasser, flighter og bagger utstyret ble utlevert i, I tillegg skal alle kabler kveiles minst like fint som de var ved utlevering. Sortering av utstyr til merket kasse og kviling av kabler etter faktureres med 500 kr + mva per på startede time
12
Leietaker plikter å stille med den strøm som kreves til å gjennomføre leveransen. Ved feil på strømnettet kan leietaker stilles økonomisk ansvarlig for eventuelle feil som oppstår på utstyret som følge av dette. Utleier tar ikke ansvar for forsinkelser eller avlysing grunnet feil på strømnettet.
13
På arrangementer det er avtalt riggehjelp fra kunde skal de stille til avtalt tid og sted, i det antall som er avtalt.Riggehjelp skal være voksne personer som ikke har problemer med fysisk arbeid eller tunge løft. Riggehjelp skal ikke være påvirket av noen form for rusmidler. Ved fravær av riggehjelp vil leietaker bli etter fakturert 650,- pr manglende bærehjelp pr. time og minimum 4 timer. Utleier er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i leveransen grunnet fravær av riggehjelp. Utleier er ikke ansvarlig for skader på riggehjelp. Det anbefales at riggehjelp stiller i vernesko.
14
Leietaker holder kost og losji for utleiers mannskap herunder fritt mineral vann til en vær tid under hele arrangementet. Alle utlegg vill bli etter fakturert med 20 % påslag.
15
Leietaker må sørge for at det er mulig å komme frem til produksjonsstedet med den type bil som blir benyttet i produksjonen. Leietager har ikke rett til erstatning av eventuelle tap som følge av at utleier ikke kommer frem til produksjonsstedet. Dette gjelder også ved havari på utleier sine kjøretøy. Leietaker må sørge for fri parkering for utleier sine kjøretøy som følger med produksjonen i nærhet av produksjonsstedet. Eventuelle utlegg vil bli etter fakturert.
16
Produksjonsstedet må være ryddet og klart når utleier ankommer stedet. Arrangementsansvarlig skal være på plassen når utleier ankommer. Leveransen anses som utført selv om byggingen av scene/trossekonstruksjoner ikke har latt seg gjennomføre, eller er forsinket som følge av ekstremt dårlig vær eller andre ytre fysiske omstendigheter, økte kostnader til personell og transport som følge av ovenstående må dekkes av oppdragsgiver. Eventuelle kostnadsbesparelser som følge av avlysning tilkommer oppdragsgiveren. Ved vindstyrker eller vindkast over 9-15 m/sek (avhending av utstyr som benyttes) vil vi løpende måtte vurdere om rigg må senkes, evt. om det må endres takvinkel. Likeledes kan det bli aktuelt å fjerne duker/vegger/tepper for bedret vindgjennomgang. Dette kan medføre at arrangementet må stanses/utsettes/avlyses, og er vår scenemesters sikkerhetsmessige vurdering. Det økonomiske ansvar hviler i alle slike tilfeller på arrangør/leietager. For øvrig er arrangør ansvarlig for sikkerheten til artister og medvirkende på scenen. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Det påhviler arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning. Det poengteres at en utendørs scene/trossekonstruksjoner ikke kan garanteres å være sikret for alle tenkelige værsituasjoner. Regn i kombinasjon med ugunstig vindretning kan innebære at hele eller deler av sceneområdet blir eksponert for vann. Utleier kan ikke påta seg noe ansvar verken praktisk eller økonomisk for artister eller tredjeparts teknisk utstyr i slike tilfeller, og det vil alltid være leietagers ansvar å iverksette tiltak for å hindre eller begrense skader i slike tilfeller. Leietaker/arrangør må sørge for at det er vann til fylling av ballasttanker på produksjonsstedet (gjelder kun ved sceneproduksjon og bygging av trossekonstruksjoner rigger). Scenetaket vil ikke bli hevet før ballasttankene er fulle. Det er en forutsetning at underlaget er stabilt og ikke har mer en maksimal høydeforskjell på 10-100cm (avhending av utstyr som benyttes) for å kunne sette opp scene/trossekonstruksjoner.
17
Som nevnt i overstående punkt er ingen scene/trossekonstruksjoner sikre mot alle former for vær og vind. Dersom vær, vind eller andre forhold gjør at leveransen ikke anses som forsvarlig eller trygg forbeholder utleier sin scenetekniker seg muligheten å avbryte/utsette leveransen produksjonen inntil leveransen anses som trygg. Det økonomiske tapet dette eventuelt medfører påhviler ikke utleier. Under opp og nedrigg skal hele området på og rundt scenen anses som byggeplass, derfor skal ingen utenforstående befinne seg i dette området. Utleier er ikke ansvarlig for skader på andres utstyr eller personer i og rundt produksjons området under opp og nedrigg.
18
Alle avvik fra denne kontrakten og dens betingelser skal kun avtales skriftlig med utleier.

Salgsbetingelser

Disse betingelsene er gjeldene om ikke annet er skriftlig avklart i forkant av salg.
Tilbud
Dersom ikke annet er angitt i tilbud er alle skriftlige pristilbud gyldige i 14 dager fra tilbudsdato. Bindende kjøpsavtale er inngått når selger bekrefter kjøpers bestilling. Avtalen kan bare endres eller sies opp med selgers skriftlige samtykke.
Priser
Ved mottatt ordrebekreftelse gjelder priser spesifisert på denne, og for øvrig gjelder som avtalt. Det tas imidlertid forbehold om prisendringer dersom det før leveringsdagen inntrer vesentlige endringer i valutaforhold, toll og/eller offentlige avgifter. 
Alle priser er eksklusive merverdiavgift. 
Det tas forbehold om feil i våre prislister.
Levering
Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger gitt av selgers leverandør, og selger forplikter seg til å gjøre det han kan for at leveringstiden blir overholdt. Forsinket levering gir ikke alene kjøper rett til annullering av kontrakt eller krav om erstatning. Hvis kjøper ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Selger kan da kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted. Der hvor bygningsmessige forhold gjør det nødvendig å bruke ekstra mannskap og/eller redskap ved levering, skjer dette for kjøpers regning og risiko.
Avgifter
Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger gitt av selgers leverandør, og selger forplikter seg til å gjøre det han kan for at leveringstiden blir overholdt. Forsinket levering gir ikke alene kjøper rett til annullering av kontrakt eller krav om erstatning. Hvis kjøper ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Selger kan da kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted. Der hvor bygningsmessige forhold gjør det nødvendig å bruke ekstra mannskap og/eller redskap ved levering, skjer dette for kjøpers regning og risiko.
Forsikring

Kjøper overtar forsikringsansvar når varen har gått ut av selgers lager. Transportforsikring er ikke inkludert i kjøpspris såfremt annet ikke er avtalt.

Salgspant

Selger har pant i den solgte gjenstand (i.h.t. lov om salgspant) som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Salgspanten gjelder også så lenge krav på godtgjørelse for reparasjoner eller andre omkostninger i forbindelse med varens levering ikke er betalt Kjøper må derfor behandle gjenstanden i samsvar med dette forhold. Det samme gjelder ved utlån og utleie av utstyr.

Montering

Montering, igangsetting og instruksjon inngår ikke i prisen, men kan på anmodning tilbys. Ved montering utenbys belastes også reiseomkostninger, overnatting, diett og reisetid. Nødvendig elektrisk opplegg skal være ordnet av kjøper på forhånd, uten omkostninger for selger.

Betalingsbetingelser

Dersom ikke annet er avtalt gjelder forskudd eller oppkrav.. For kunder med opplagt konto skal betalingen finner sted (netto) innen 10 dager etter fakturadato. Ved betaling etter forfall belastes forsinkelsesrenter iht. gjeldende satser. Reklamasjon gir ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesummen.

Reklamasjon

Ved mottagelsen må kjøper kontrollere varen, og reklamere eventuelle feil og mangler innen 8 dager. Akseptering av reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes. Påberopelse av mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring, skal skje skriftlig straks mangelen konstateres.

Garanti

Garanti dekker feil i fabrikasjon. Feil oppstått som følge av normal slitasje dekkes ikke av garantien. Den generelle garanti gjelder i 12 måneder fra levering. Garantien gjelder ikke når betalingsbetingelsene ikke er oppfylt eller at produktet er reparert eller endret av kunden, skader og/eller feil er oppstått på grunn av transport, feil behandling etc. Ved reklamasjon forbeholder vi oss seg retten til å reparere eller erstatte produktet. Garantiansvaret er begrenset til det solgte produkt, og gjelder ikke for feil eller ødeleggelser på annet utstyr eller eiendom. All frakt og transport bekostes av kunde. I forbindelse med uteservice vil reisetid og reisekostnader bli belastet kunde.

Retur

Vi aksepterer ikke retur av varer uten i spesielle tilfeller. All retur, enten det gjelder reklamasjon eller andre grunner, skal avtales på forhånd, Retur, uansett årsak, skal inneholde et følgeskriv som beskriver årsaken til returen og med spesifikasjon av faktura- og/eller kundenummer samt kontaktperson hos kunden, med telefonnummer. Feilleveringer krediteres 100 % av fakturert pris, og fraktkostnadene dekkes av selger. Øvrige returer aksepteres kun om varen er helt ubeskadiget i originalemballasjen og dermed salgbar. Returen krediteres inntil 90 % av fakturert pris eksklusiv eventuelle gebyrer for lagervarer som kan selges som nye. Spesialbestille varer mottas uansett ikke i retur. Returforsendelser skjer for kjøpers regning og risiko. Oppkravsendinger aksepteres ikke.

Force Majeure

Partene har rett til utsettelse av sine forpliktelser, såfremt utsettelsen skyldes brann, beslag, streik, katastrofe, krig eller andre ekstra ordinære hendelser.